End User License Agreement

TAF STUDIO DESKTOP END USER LICENSE AGREEMENT / TAF STUDIO MASAÜSTÜ SON KULLANICI LİSANS SÖZLEŞMESİ

 

1. Introduction / Giriş:

“End User Licence Agreement for font software is a legally binding contract between you (Licencee) and Taf Studio Reklam ve Tasarım Hizmetleri Limited Şirketi (hereinafter Taf Studio). By downloading and /or installing the font software, you agree to the following terms of this agreement. Upon downloading any font software from our website, www.taf-studio.com, or via a specified URL by Tag Studio, and following payment through credit card, PayPal, or bank transfer, or upon acquiring the Trial Font software via a specified URL, you agree that these goods are non-returnable and non-refundable. Read this Agreement carefully before proceeding with installation and use of the Software.

Font yazılımı için Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi, sizin (Lisans Alan) ile Taf Studio Reklam ve Tasarım Hizmetleri Limited Şirketi (bundan böyle Taf Studio olarak anılacaktır) arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşmedir. Font yazılımını indirerek ve/veya yükleyerek bu sözleşmenin aşağıdaki şartlarını kabul etmiş olursunuz. www.taf-studio.com web sitesinden veya Taf Studio tarafından belirtilen bir URL üzerinden herhangi bir font yazılımı indirirken ve kredi kartı, PayPal veya banka transferi yoluyla ödeme yaptıktan sonra, veya belirtilen bir URL üzerinden Deneme Fontu yazılımını edindikten sonra, bu ürünlerin iade edilemez ve geri ödenemez olduğunu kabul etmiş olursunuz. Yazılımın yüklenmesi ve kullanılmasıyla ilgili olarak ilerlemeden önce bu Sözleşmeyi dikkatlice okuyun.

 

2. Grant of License / Lisansın Verilmesi:

Taf Studio (“Licensor”) hereby grants you (“Licensee”) a non-exclusive, non-transferable license to use the font software (“Software”) on a specified number of computers at a single location.

Taf Studio (“Lisans Veren”), belirtilen sayıda bilgisayarda ve tek bir lokasyonda yazılım fontunu (“Yazılım”) kullanma hakkını siz (“Lisans Alan”)’a devredilemez ve münhasır olmayan bir lisans verir.

 

3. Restrictions and Permissions / Kısıtlamalar ve Yetkiler:

Restrictions / Kısıtlamalar:

• No Redistribution: The Software may not be sold, leased, sub-licensed, transferred or distributed in any form to any third party.
No Modification: Licensee is not permitted to modify, adapt, translate, reverse engineer, decompile, disassemble, or create derivative works based on the Software. The Licensee is strictly prohibited from customizing, modifying, or altering the original font file itself. This includes, but is not limited to, changing the spacing, kerning, width, height, or any other design feature of the characters within the font file. Furthermore, the Licensee cannot use the contours, outlines, or any part of the characters within the font file to generate, create, or derive a new or modified font file. Any attempt to create a new font by altering the original font file in any way is a violation of this License Agreement and will result in the immediate termination of the license granted herein and will lead to legal action.
Limited Users: The use of the Software is limited to the specified number of users outlined in the purchase documentation. Sharing the Software with additional users not outlined in the purchase documentation is prohibited.

Use of the Licensed Font Software is strictly prohibited in ‘High Risk’ applications. These include, but are not limited to, applications controlling aircraft, other modes of human mass transportation, military systems, nuclear or chemical facilities, life support devices, implantable medical equipment, motor vehicles, weaponry systems, or any scenario with a similar level of risk.

 

Dağıtım Kısıtı: Yazılım, hiçbir şekilde üçüncü bir tarafa satılamaz, kiralanamaz, alt lisans verilemez, transfer edilemez veya dağıtılamaz.
Modifikasyon Kısıtı: Lisans alanı, Yazılımı değiştirmeye, adapte etmeye, tercüme etmeye, tersine mühendislik yapmaya, deşifre etmeye, parçalamaya veya Yazılım temelli türev çalışmalar oluşturmaya izinli değildir. Lisans Alan, orijinal font dosyasını özelleştirmekten, değiştirmekten veya değişiklik yapmaktan kesinlikle men edilmiştir. Bu, font dosyası içindeki karakterlerin boşluklarını, özel harf aralıklarını, genişliğini, yüksekliğini veya karakterlerin herhangi bir diğer tasarım özelliğini değiştirmeyi, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere, içerir. Ayrıca, Lisans Alan, font dosyası içindeki karakterlerin konturlarını, ana hatlarını veya karakterlerin herhangi bir kısmını kullanarak yeni veya değiştirilmiş bir font dosyası oluşturamaz, yaratamaz veya türetemez. Orijinal font dosyasını herhangi bir şekilde değiştirerek yeni bir font oluşturma girişimi, bu Lisans Sözleşmesi’nin bir ihlali olup, burada verilen lisansın derhal feshine ve yasal işlem yapılmasına yol açacaktır.
Sınırlı Kullanıcı sayısı: Yazılımın kullanımı, satın alma belgelerinde belirtilen kullanıcı sayısına sınırlıdır. Satın alma belgelerinde belirtilmeyen ek kullanıcılarla Yazılımı paylaşmak yasaktır.

Lisanslı Font Yazılımı’nın ‘Yüksek Riskli’ uygulamalarda kullanımı kesinlikle yasaktır. Bunlar, hava araçlarını kontrol eden, toplu insan taşıma araçları, askeri sistemler, nükleer veya kimyasal tesisler, yaşam destek cihazları, implant edilebilir tıbbi ekipmanlar, motorlu taşıtlar, silah sistemleri veya benzer düzeyde risk taşıyan herhangi bir senaryoda kullanılan uygulamaları içerir, fakat bunlarla sınırlı değildir.

Permissions / Yetkiler:

• Internal Use: The Licensee is permitted to use the Software for internal business or personal purposes.
Backup Copies: The Licensee may make a reasonable number of backup copies of the Software solely for backup purposes.
Transfers Within Owned Devices: The Licensee may transfer the Software to another owned computer, provided the Software is completely removed from the previous device.

İç Kullanım: Lisans Alanı, Yazılımı iç iş veya kişisel amaçlar için kullanma hakkına sahiptir.
Yedek Kopyalar: Lisans Alanı, yalnızca yedekleme amaçlı olmak üzere Yazılımın makul sayıda yedek kopyasını oluşturabilir.
Sahip Olunan Cihazlar Arasında Transfer: Lisans Alanı, Yazılımı tamamen önceki cihazdan kaldırılmış olması koşuluyla başka bir sahip olunan bilgisayara transfer edebilir.

 

4. Ownership / Mülkiyet:

Taf Studio retains all rights, title, and interest in and to the Licensed Font Software, including all associated intellectual property rights. The Font Software is protected by copyright, trademark, and other intellectual property laws and international treaties. The Licensee acknowledges that they shall not acquire any ownership rights to the Font Software by virtue of this License Agreement. The Licensee’s rights to use the Font Software are specified in the License Agreement, and Taf Studio reserves all rights not expressly granted to the Licensee therein.

Taf Studio, Lisanslı Font Yazılımı’na ilişkin tüm hak, başlık ve çıkarları, buna bağlı tüm fikri mülkiyet hakları dahil olmak üzere, saklı tutar. Font Yazılımı, telif hakkı, marka ve diğer fikri mülkiyet yasaları ile uluslararası anlaşmalar tarafından korunmaktadır. Lisans Alanı, bu Lisans Sözleşmesi’ne istinaden Font Yazılımı’na herhangi bir mülkiyet hakkı elde etmeyeceğini kabul eder. Lisans Alanı’nın Font Yazılımı’nı kullanma hakları, Lisans Sözleşmesi’nde belirtilmiştir ve Taf Studio, burada Lisans Alan’a açıkça verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

 

5. Termination / Fesih:

This License Agreement is effective until terminated. Taf Studio reserves the right to terminate your license if you fail to comply with any of the terms and conditions set forth in this Agreement. Upon termination, you must immediately cease using the Licensed Font Software and delete all copies of the Font Software from your computer and any other devices where it has been installed. Any fees paid prior to termination are non-refundable. Termination of this Agreement shall not preclude Taf Studio from seeking any other legal remedies available against the Licensee for infringement or other related causes of action.

Bu Lisans Sözleşmesi, feshedilene kadar geçerlidir. Eğer bu Sözleşme’de belirtilen şart ve koşullara uymazsanız, Taf Studio lisansınızı feshetme hakkını saklı tutar. Fesih durumunda, Lisanslı Font Yazılımı’nı derhal kullanmayı durdurmalı ve Font Yazılımı’nın bilgisayarınızdan ve yüklenmiş olduğu diğer tüm cihazlardan tüm kopyalarını silmelisiniz. Fesih öncesinde ödenen ücretler iade edilmez. Bu Sözleşme’nin feshi, Lisans Alan’a karşı ihlal veya diğer ilgili dava nedenleri için Taf Studio’nun mevcut diğer yasal çözümleri aramalarını engellemez.

 

6. Warranty and Liability / Garanti ve Yükümlülük:

Taf Studio (“Licensor”) provides the Font Software “as is” without any guarantees of its continuous performance or uninterrupted functionality. However, Taf Studio warrants that for a period of thirty (30) days from the date of download, the Font Software will perform in accordance with the specifications stated on Taf Studio’s official website. If within this period, the Font Software is found to be defective, the Licensee’s sole and exclusive remedy will be, at the discretion of the Licensor, either a refund of the purchase price, repair of the Font Software, or replacement of the defective Font Software.

This warranty does not cover Font Software that has been modified without the approval of the Licensor, misused, or installed on hardware not meeting the minimum system requirements. Additionally, it does not apply to Font Software that has been converted, manipulated, or used in violation of this EULA’s terms.

The Supplier expressly disclaims all other warranties, either express or implied, including but not limited to, warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. The Supplier does not guarantee that the Font Software will meet your requirements or that its operation will be uninterrupted or error-free.

Taf Studio (“Lisans Veren”), Font Yazılımı’nı “olduğu gibi” sunar ve yazılımın sürekli performansı veya kesintisiz işlevselliği ile ilgili herhangi bir garanti vermez. Ancak, indirme tarihinden itibaren otuz (30) gün süresince, Font Yazılımı’nın Taf Studio’nun resmi web sitesinde belirtilen özelliklere uygun olarak performans göstermesini garanti eder. Bu süre zarfında Font Yazılımı’nın kusurlu olduğu tespit edilirse, Lisans Sahibi’nin tek ve özel çözümü, Lisans Verenin takdirine bağlı olarak, ya ödenen satın alma bedelinin iadesi, Font Yazılımı’nın onarımı ya da kusurlu Font Yazılımı’nın değiştirilmesi olacaktır.

Bu garanti, Lisans Verenin onayı olmaksızın değiştirilmiş, yanlış kullanılmış veya minimum sistem gereksinimlerini karşılamayan donanıma yüklenmiş Font Yazılımı’nı kapsamaz. Ayrıca, bu EULA’nın şartlarına aykırı olarak dönüştürülmüş, manipüle edilmiş veya kullanılmış Font Yazılımı için de geçerli değildir.

Taf Studio, açık veya zımni tüm diğer garantileri reddeder, bu da satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk garantilerini de içerir. Taf Studio, Font Yazılımı’nın sizin gereksinimlerinizi karşılayacağını veya yazılımın işleyişinin kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez.

 

7. Governing Law / Uygulanacak Kanun:

This EULA shall be governed and construed by the laws of the Republic of Turkey. Any disputes arising shall be exclusively resolved in the competent courts located in Turkey.

Bu EULA, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre yönetilir ve yorumlanır. Doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık, yalnızca Türkiye’deki yetkili mahkemelerde çözümlenecektir.

Taf Studio

[email protected]